logo

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ACCO.SK

ČASŤ PRVÁ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I. Článok

Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom a majiteľom webového portálu www.acco.sk je (ďalej „Portál acco.sk“) spoločnosť Lotario s.r.o., so sídlom: Cintorínska 9, Bratislava, PSČ: 811 08, (adresa na doručovanie: Cintorínska 9, Bratislava, PSČ: 811 08), IČO: 50257137, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 110350/B, DIČ: 2120258877, e-mail: info@acco.sk, tel.: +421908651113 (ďalej „Prevádzkovateľ“).
 2. Portál acco.sk je online priestor, v ktorom Prevádzkovateľ sprostredkúva služby (ďalej „služby“), t.j. v ktorom Prevádzkovateľ vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Záujemca príležitosť uzavrieť osobitnú zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Prevádzkovateľa služby (ďalej „Inzerent“) odplatne alebo bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi služby (ďalej „Objednávateľ“) službu (ďalej „Sprostredkúvaná zmluva“). Vyvíjaním činnosti smerujúcej k tomu, aby mal Záujemca príležitosti uzavrieť Sprostredkúvanú zmluvu sa rozumie umožnenie:
  • Inzerentovi vyplniť a odoslať návrh na uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy (ďalej „Inzerát“) na uverejnenie na Portáli acco.sk podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach (ďalej „Pridať Inzerát”)
  • Objednávateľovi prijať návrh Inzerenta na uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy (ďalej „objednať službu“ alebo „vytvoriť objednávku“). Objednávka je prejav vôle Objednávateľa, ktorým prijíma návrh Inzerenta na uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy (ďalej „Objednávka“)
  • (ďalej spolu „Služby Portálu acco.sk“).
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne služby ponúkané Inzerentmi v Inzerátoch uverejnených na Portáli acco.sk. Služby ponúkané Inzerentmi v Inzerátoch uverejnených na Portáli acco.sk sú službami Inzerentov, ktorí nesú plnú zodpovednosť za ich kvalitu, cenu, dostupnosť a zodpovedajú za pravdivosť informácií, ktoré sú obsahom Inzerátu.
 4. Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Záujemcu pri poskytovaní Služieb Portálu acco.sk.
 5. Poskytovanie Služieb Portálu acco.sk Prevádzkovateľom Záujemcovi, podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej aj „SOI“). Sídlom ústredného inšpektorátu SOI je Prievozská 32, poštový priečinok 29, Bratislava 27, PSČ: 827 99.

II. Článok

Vymedzenie základných pojmov
 1. Inzerentom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa v záujme pridania Inzerátu na Portál acco.sk, v ktorom ponúka svoje služby na prevádzkovanie ktorých má potrebné podnikateľské oprávnenie úspešne registruje na Portáli acco.sk.
 2. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa v záujme vytvárania Objednávok úspešne registruje na Portáli acco.sk.
 3. Podmienkou používania služieb Portálu acco.sk Inzerentom a Objednávateľom je ich registrácia.
 4. Registráciou sa rozumie:
  • úplne a pravdivé vyplnenie požadovaných identifikačných údajov do príslušného formulára vyhradeného na registráciu Inzerenta alebo Objednávateľa,
  • vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami,
  • odoslanie formulára kliknutím na tlačidlo „Registrovať“,
  • (ďalej spolu „Registrácia“).
 5. Konto je zabezpečený vzdialený elektronický prístup Inzerenta alebo Objednávateľa k vybraným elektronickým informačným zdrojom, do ktorého Inzerent alebo Objednávateľ vstupuje po zadaní svojich prístupových údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa www.acco.sk (ďalej „Konto“).
 6. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti jej účastníkov, najmä využitím webového sídla alebo elektronickej pošty.

III. Článok

Zmluva
 1. Zmluva je zmluvou o sprostredkovaní uzavretou na diaľku medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Inzerentom alebo Objednávateľom na druhej strane (ďalej „Zmluva“).
 2. Zmluva sa uzatvára okamihom Registrácie Inzerenta alebo Objednávateľa, resp. opätovnej aktivácie Konta v prípade, ak bolo deaktivované.
 3. Uzavretím Zmluvy Inzerent alebo objednávateľ:
  • vstupuje do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, predmetom ktorého je záväzok Prevádzkovateľa podľa podmienok a v rozsahu uvedenom v týchto Všeobecných podmienkach poskytnúť príležitosť uzavrieť Sprostredkúvanú zmluvu a Inzerent alebo objednávateľ tento záväzok Prevádzkovateľa prijíma a zaväzuje sa využiť Služby Portálu acco.sk v súlade s podmienkami dohodnutými v týchto Všeobecných podmienkach a,
  • potvrdzuje, že si Všeobecné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel, jeho vôľa je slobodná, vážna a bez omylu a so Všeobecnými podmienkami súhlasí,
  • ak Záujemca v súvislosti s využívaním Služieb Portálu acco.sk odovzdá (vloží) na Portál acco.sk nehmotný statok ako predmet duševného vlastníctva (t.j. napr. autorské dielo, obrazový záznam, audiovizuálny záznam, a pod.) poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas na použitie tohto predmetu duševného vlastníctva všetkými spôsobmi známymi v čase odovzdania tohto predmetu duševného vlastníctva v zmysle Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov v časovo a územne neobmedzenom rozsahu (ďalej „Licencia“). Prevádzkovateľ je tiež oprávnený udeliť Licenciu tretej osobe,
  • súhlasí so zasielaním e-mailov do e-mailovej schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním Služieb Portálu acco.sk. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a nie je považovaný za nevyžiadanú poštu, tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže oznámiť Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom kontaktného formulára.
 4. Zmluvy sú uložené u Prevádzkovateľa.

ČASŤ DRUHÁ

INZERENT

IV. Článok

Pridanie inzerátu
 1. Pridanie Inzerátu Inzerentom sa skladá z nasledujúcich krokov: 
  • Vyplnenie údajov o inzeráte - názov inzerátu, stručný popis inzerátu, hlavné video, ďakovné video, obrázky, fakturačné a kontaktné údaje. Hlavným videom sa rozumie audiovizuálny záznam popisujúci a propagujúci ponúkanú službu, ďakovným videom sa rozumie audiovizuálny záznam, ktorý sa zobrazí klientom po zadaní objednávky. Obrázky zobrazujú priestory inzerenta, alebo ponúkanú službu. Fakturačné údaje - meno a priezvisko alebo názov firmy, ulica a číslo, mesto, psč, ičo, dič, ič dph. Kontaktné údaje – ulica a číslo, mesto, psč, telefón, email. Platobné údaje - platobný účet. Povinné údaje sú označené *.
  • Vytvorenie pracovného kalendára – označenie pracovného času prostredníctvom výberu časových intervalov z kalendára.
  • Vytvorenie služieb – definícia minimálne jednej služby s údajmi – názov služby, popis služby, kategória, cena služby s dph, trvanie služby a mena.
  • Tvorba platobného spojenia - povolenie online platieb, označenie povinnosti online platieb, platobný účet. Pokiaľ sa Inzerent rozhodne online platby nepoužívať, neoznačí možnosť online platieb.
  • Potvrdenie inzerátu – poučenie o ďalšom postupe a potvrdenie inzerátu.
 2. Inzerát po jeho odoslaní Inzerentom podlieha kontrole zo strany Prevádzkovateľa. Ak Inzerát spĺňa podmienky pre jeho uverejnenie, Inzerát je bez zbytočného odkladu uverejnený na Portáli acco.sk na mieste na to určenom. Ak má Prevádzkovateľ pochybnosť o pravdivosti údajov uvedených Inzerentom v Inzeráte, zašle Inzerentovi upozornenie spolu s výzvou na doplnenie alebo úpravu údajov Inzerátu. Ak Inzerent výzve Prevádzkovateľa na doplnenie alebo úpravu Inzerátu nevyhovie, Inzerát nebude uverejnený.
 3. V Profile na mieste na to určenom si Inzerent môže vypnúť a opätovne zapnúť viditeľnosť pridaného a uverejneného Inzerátu. Vypnúť viditeľnosť je možné, len ak na inzeráte nie je vytvorená žiadna aktívna objednávka. Pokiaľ chce Inzerent deaktivovať inzerát musí najprv zrušiť všetky aktívne objednávky. 

V. Článok

Podmienky pre uverejnenie Inzerátu
 1. Jeden Inzerent môže pridať neobmedzené množstvo Inzerátov, každý Inzerát však musí obsahovať unikátnu osobu, zakazuje sa pridať dva Inzeráty jedným Inzerentom, v ktorých vystupuje totožná osoba,
 2. V hlavnom videu musí vystupovať Inzerent, ktorý ponúka danú službu, ak v hlavnom videu vystupuje iná osoba ako tá, ktorá ponúka službu, Inzerát ako i Konto Inzerenta budú zrušené,
 3. Podporované video formáty: asf|avi|flv|m4v|mov|mp4|m4a|3g2|mj2|wmv|mp3, môžu byť v budúcnosti doplnené. Maximálna veľkosť videa: 100 MB. Dĺžka hlavného videa nesmie presiahnuť 60 sekúnd, ďakovného videa 30 sekúnd. Ak má hlavné video veľmi nízku kvalitu, Inzerát nebude uverejnený,
 4. Podporované formáty obrázkov: jpg|jpeg|png|bmp|gif, môžu byť v budúcnosti doplnené. Maximálna veľkosť obrázka 10 MB. Ak má obrázok veľmi nízku kvalitu, Inzerát nebude uverejnený.
 5. Zakazuje sa pridať do Inzerátu také video, ku ktorému Inzerent nemá potrebné práva, resp. súhlas v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 6. Zakazuje sa pridať Inzerát na Portál acco.sk, v ktorom Inzerent ponúka služby, na prevádzkovanie ktorých nemá potrebné podnikateľské oprávnenie,
 7. V Inzeráte sa zakazuje
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • propagovať detskú pornografiu,
  • ponúkať prostitúciu, t.j. súlož, orálny styk, análny styk alebo iné sexuálne praktiky za odplatu,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov.

VI. Článok

Zmena, doplnenie, odstránenie a aktualizácia Inzerátu
 1. Inzerent je oprávnený meniť, dopĺňať alebo kedykoľvek odstrániť uverejnený Inzerát. Inzerát po jeho doplnení či zmene podlieha opätovnej kontrole zo strany Prevádzkovateľa. Ak Inzerát spĺňa podmienky na jeho uverejnenie, Inzerát je bez zbytočného odkladu uverejnený na Portáli acco.sk v zmenenom či doplnenom znení na mieste na to určenom.
 2. Ak je Inzerát starší ako tri roky, Inzerent je vyzvaný na aktualizáciu jeho video obsahu (t.j. hlavné video, ďakovné video, obrázky) do jedného mesiaca od doručenia takejto výzvy. Ak Inzerát v tejto lehote nebude Inzerentom aktualizovaný, bude odstránený.

VII. Článok

Poplatok za pridanie Inzerátu

Pridávanie Inzerátov na Portál acco.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ je oprávnený pridávanie Inzerátov Inzerentom na Portál acco.sk spoplatniť. Po spoplatnení pridávania Inzerátov je Prevádzkovateľ tiež oprávnený meniť výšku tohto poplatku. V prípade, ak Inzerent so spoplatnením či novou výškou poplatku za pridávanie Inzerátov nesúhlasí, je povinný zdržať sa pridávania Inzerátov na Portál acco.sk a ďalej je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

VIII. Článok

Radenie Inzerátov
 1. Radenie Inzerátov v Portáli acco.sk je určené transparentným spôsobom, ktorý nie je možné ovplyvniť peniazmi. Každému Inzerátu sa priradzujú body nasledovne:
  • 5 bodov za objednanie služby ponúkanej v Inzeráte,
  • 1 - 5 bodov za ohodnotenie poskytnutej služby Objednávateľom.
 2. Body sa sčítavajú za obdobie posledných 30 dní. Inzerát s najväčším počtom bodov je radený v Portáli acco.sk ako prvý. V prípade, ak má viacero Inzerátov rovnaký počet bodov, prednejšie postavenie získava Inzerát, ktorý je mladší.

ČASŤ TRETIA

OBJEDNÁVATEĽ

IX. Článok

Objednávka
 1. Objednávku možno vytvoriť najneskôr jednu hodinu pred požadovaným termínom poskytnutia služby.
 2. Objednávka je úspešne vytvorená
  • Ak má Inzerent zvolenú povinnosť platby online – zaplatením ceny za službu (ďalej „Cena za službu“) pomocou tlačidla “Zaplatiť“,
  • Ak má Inzerent označenú iba možnosť platby online – zaplatením Ceny za službu tlačidlom “Zaplatiť” alebo potvrdením objednávky tlačidlom “Rezervovať“,
  • Ak nemá Inzerent povolené platby online – potvrdením objednávky tlačidlom “Rezervovať”. V momente vytvorenia Objednávky alebo bezodkladne po ňom je na e-mailové adresy Inzerenta a Objednávateľa zaslané potvrdenie obsahujúce detail Objednávky. Objednávateľovi sú zaslané i kontaktné informácie Inzerenta. Doručením takéhoto potvrdenia na zadanú e-mailovú adresu Inzerenta a Objednávateľa dochádza k uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy medzi Objednávateľom a Inzerentom. Týmto okamihom alebo bezodkladne po ňom je tiež do príslušného dňa kalendára Inzerenta ako i Objednávateľa vložená udalosť obsahujúca údaje o Objednávke.​
 3. Objednávateľ ako i Inzerent sú oprávnení od Sprostredkúvanej zmluvy odstúpiť (ďalej „zrušiť Objednávku“) minimálne 24 hodín pred dojednaným termínom poskytnutia objednanej služby. Objednávku môže v tejto lehote zrušiť i Inzerent. Bezprostredne po zrušení Objednávky je Inzerentovi ako i Objednávateľovi zaslané potvrdenie o zrušení Objednávky na nimi zadané e-mailové adresy.
 4. V prípade, že objednávka bola vytvorená online platbou, po zrušení sa celá platba vráti na platobný účet objednávateľa.
 5. Na jeden deň si môže Objednávateľ objednať len jednu službu iba jedného Inzerenta.

X. Článok

Nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Inzerenta alebo Objednávateľa
 1. Nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Inzerenta
  • Ak z dôvodu nepravdivých kontaktných údajov, neospravedlnenej absencie na strane Inzerenta a pod. k poskytnutiu objednanej služby Objednávateľovi nedôjde, má Objednávateľ možnosť najneskôr do uplynutia termínu, v ktorom mala byť objednaná služba poskytnutá Inzerentom Objednávateľovi, túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi (ďalej „nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Inzerenta“) tlačidlom "Nahlásiť podvod". Prevádzkovateľ bezodkladne vyzve Inzerenta na podanie vysvetlenia do 72 hodín od doručenia takejto výzvy. Ak Inzerent v tejto lehote vzniknutú situáciu neodôvodní alebo je jeho odôvodnenie nedostatočné, Prevádzkovateľ Inzerát Inzerenta z Portálu acco.sk odstráni. Odstránením Inzerátu sa zrušia všetky Objednávky služby ponúkanej v odstránenom Inzeráte a dotknutým Objednávateľom sa vráti Cena za vytvorenie Objednávky na ich platobný účet.
  • V prípade opätovného nahlásenia podozrenia na podvodné konanie už raz odôvodnene nahláseného Inzerenta, sa Konto tohto Inzerenta zruší, ak Inzerent vzniknutú situáciu za vyššie uvedených podmienok dostatočne neodôvodní.
  • Ak sa nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Inzerenta ukáže ako dôvodné, Objednávateľovi sa vráti Cena za vytvorenie Objednávky na jeho platobný účet. V opačnom prípade, a teda ak sa vzhľadom na vyjadrenie Inzerenta ukáže nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Inzerenta ako nedôvodné, vyzve Prevádzkovateľ Objednávateľa na podanie vysvetlenia do 72 hodín od doručenia takejto výzvy Objednávateľovi. Ak Objednávateľ v tejto lehote vzniknutú situáciu neodôvodní alebo je jeho odôvodnenie nedostatočné, Konto Objednávateľa môže byť zrušené.
  • Výzvu na vyjadrenie môže Prevádzkovateľ zaslať Inzerentovi ako i Objednávateľovi aj opakovane a to v záujme zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.
 2. Nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Objednávateľa
  • Ak sa Objednávateľ na dojednané miesto poskytnutia objednanej služby nedostaví, Inzerent má možnosť najneskôr do uplynutia termínu, v ktorom mala byť objednaná služba poskytnutá Inzerentom Objednávateľovi, túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi (ďalej „nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Objednávateľa“) tlačidlom "Nahlásiť podvod". Prevádzkovateľ bezodkladne vyzve Objednávateľa na podanie vysvetlenia do 72 hodín od doručenia takejto výzvy. Ak Objednávateľ v tejto lehote vzniknutú situáciu neodôvodní alebo je jeho odôvodnie nedostatočné, Konto Objednávateľa sa zruší.
  • Ak sa vzhľadom na vyjadrenie Objednávateľa ukáže nahlásenie podozrenia na podvodné konanie Objednávateľa ako nedôvodné, vyzve Prevádzkovateľ Inzerenta na podanie vysvetlenia do 72 hodín od doručenia takejto výzvy Inzerentovi. Ak Inzerent v tejto lehote vzniknutú situáciu neodôvodní alebo je jeho odôvodnenie nedostatočné, Inzerát Inzerenta ako i Konto Inzerenta môžu byť zrušené.
  • Výzvu na vyjadrenie môže Prevádzkovateľ zaslať Inzerentovi ako i Objednávateľovi aj opakovane a to v záujme zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.

XI. Článok

Poplatky
 1. Pri vytvorení Objednávky bez online platby si prevádzkovateľ neúčtuje žiadne poplatky.
 2. Pri vytvorení Objednávky online platbou, sa uplatňujú poplatky podľa tabuľky nižšie. Poplatky platobných brán sa môžu líšiť, ich aktuálna výška je zverejnená na príslušnej webovej stránke.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Ceny za vytvorenie Objednávky. V prípade, ak Objednávateľ s novou výškou Ceny za vytvorenie Objednávky nesúhlasí, je povinný zdržať sa vytvárania Objednávok a ďalej je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
 4. K stiahnutiu poplatkov ako aj realizácií platby dochádza až momentom uplynutia služby. V prípade zrušenia Objednávky zo strany Inzerenta alebo Objednávateľa sa celá Cena za službu vráti na platovný účet Objednávateľa. V prípade nahlásenia podvodu jednou zo zmluvných strán sa platba ako aj stiahnutie poplatkov realizuje alebo nerealizuje až po objasnení podvodnej udalosti, v prospech poškodenej strany.

XII. Článok

Doplnkové služby pre Objednávateľa
Objednávateľ môže okrem vyhľadávania, prezerania si Inzerátov a vytvárania Objednávok:
 • sledovať vytvorené Objednávky,
 • zrušiť Objednávku minimálne 24 hodín pred termínom jej poskytnutia,
 • označiť Inzerát tlačidlom "Pridať medzi obľúbené". Inzerát sa následne zobrazí v Konte Objednávateľa v sekcii „Moje obľúbené inzeráty”.
 • vyhodnotiť objednanú službu poskytnutú Inzerentom Objednávateľovi bodmi 1 až 5. Pričom 5 je najviac a 1 je najmenej.

ČASŤ ŠTVRTÁ
PODNETY, SŤAŽNOSTI, REKLAMÁCIE

XIII. Článok

Podnety, sťažnosti, reklamácie
 1. Podnety, sťažnosti a reklamácie je Záujemca oprávnený uplatňovať písomne s vlastnoručným podpisom na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedenej v článku I. týchto Všeobecných podmienok alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Prevádzkovateľ vybaví takýto podnet, sťažnosť alebo reklamáciu Záujemcu v čo najkratšom čase.
 2. Reklamácia
  • V prípade odstrániteľných vád Služieb Portálu acco.sk má Záujemca nárok na odstránenie vady. V prípade neodstrániteľnosti vady má Záujemca právo na odstúpenie od Zmluvy.
  • Na základe rozhodnutia Záujemcu, ktoré z práv podľa predchádzajúceho bodu uplatňuje, je Prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie poskytovanej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prevádzkovateľ povinný reklamáciu vybaviť ihneď alebo v odôvodnených prípadoch aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

ČASŤ PIATA

PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, TRVANIE ZMLUVY

XIV. Článok

Odporúčanie pri využívaní Služieb Portálu acco.sk 
 1. V rámci využívania Služieb Portálu acco.sk Prevádzkovateľ odporúča najmä:
  • po ukončení práce vo svojom Konte sa vždy odhlásiť kliknutím na tlačidlo „ODHLÁSIŤ“,
  • používať antivírový program, ktorý je pravidelne aktualizovaný,
  • používať prístup na internet zabezpečený firewallom a,
  • nevstupovať na svoje Konto na počítačoch pripojených v nezabezpečenom prostredí ako sú napr. internetové kaviarne, voľne prístupné počítače a pod..

XV. Článok

Ďalšie práva a povinnosti Záujemcu
 1. Záujemca je pred využitím Portálu acco.sk povinný zoznámiť sa s týmito Všeobecnými podmienkami. Záujemca, ktorý nesúhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami, je povinný zdržať sa využívania Portálu acco.sk a Služieb Portálu acco.sk.
 2. Záujemca je povinný vyplniť požadované údaje úplne a pravdivo.
 3. Inzerent a Objednávateľ sú ďalej povinní najmä:
  • chrániť svoje prístupové údaje do Konta pred ich stratou, odcudzením, zneužitím a urobiť všetky potrebné opatrenia, aby zabránil ich strate, odcudzeniu, zneužitiu či prezradeniu,
  • zamedziť prístup iných osôb k prístupovým údajom do Konta,
 4. v prípade straty, odcudzenia či prezradenia prístupových údajov alebo pri akomkoľvek podozrení , že došlo k strate, odcudzeniu alebo prezradeniu prístupových údajov túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi a ihneď si zmeniť prístupové heslo do Konta.
 5. Prevádzkovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služieb Portálu acco.sk z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia Záujemcovi či jeho súhlasu. Prevádzkovateľ má ďalej právo zrušiť Konto Inzerenta ako i Objednávateľa najmä pri jeho zneužití alebo podozrení na jeho zneužitie Inzerentom, Objednávateľom, či treťou osobou a ďalej ak tak ustanovujú tieto Všeobecné podmienky.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupňovať na webovom sídle www.acco.sk reklamu, a to aj kontextovo cielenú.

XVI. Článok

Zodpovednosť za vady a škodu
 1. V súvislosti s poskytovaním Služieb Portálu acco.sk Prevádzkovateľ zodpovedá Záujemcovi len za škody spôsobené zavineným porušením jeho povinností. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené porušením povinností iných právnických osôb alebo fyzických osôb alebo Záujemcu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za záväzky Inzerenta a Objednávateľa zo Sprostredkúvanej zmluvy.
 3. Inzerent sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností vyplývajúcich z poskytovania služieb cez Portál acco.sk, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia, vedenie účtovníctva, priznanie a odvedenie daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy, ochrany osobnosti a práva duševného vlastníctva a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v postavení poskytovateľa služieb ponúkaných v Inzeráte.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje Záujemcovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie Konta a poskytovanie Služieb Portálu acco.sk, jeho dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia. V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Portálu acco.sk z dôvodov na strane Prevádzkovateľa je zodpovednosť Prevádzkovateľa voči Záujemcovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie Služieb Portálu acco.sk; túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania Služieb Portálu acco.sk.
 5. Inzerent ako i Objednávateľ zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a za škodu, ktorú spôsobil tým, že Prevádzkovateľovi poskytol nesprávne alebo nepravdivé údaje.
 6. Inzerent a Objednávateľ zodpovedá za ochranu prístupových údajov do svojho Konta pred ich stratou, odcudzením, zneužitím, prezradením a za zamedzenie prístupu iných neoprávnených osôb k prístupovým údajom do svojho Konta. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Inzerentovi a Objednávateľovi v dôsledku straty, odcudzenia, zneužitia a prezradenia svojich prístupových údajov ani za ďalšie škody spôsobené porušením ich povinností.
 7. Záujemca zodpovedá za spôsob používania Služieb Portálu acco.sk. Ak Inzerent alebo Objednávateľ umožnil, aby jeho Konto použila iná osoba, tak za použitie Služieb Portálu acco.sk inou osobou Inzerent a Objednávateľ voči Prevádzkovateľovi zodpovedá vždy tak, akoby Služby Portálu acco.sk používal sám.

XVII. Článok

Trvanie, zmena, zánik Zmluvy a zrušenie, deaktivácia Konta
 1. Zmluva sa uzatvára len s registrovaným Záujemcom, t.j. s Inzerentom a Objednávateľom a to na dobu neurčitú.
 2. Inzerent a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy kedykoľvek odstúpiť v jeho Konte. Odstúpením od Zmluvy sa rozumie jednostranný právny úkon Inzerenta alebo Objednávateľa nimi urobený v ich Konte na mieste na to určenom kliknutím na tlačidlo „Deaktivovať konto“ alebo „Zrušiť konto“.
 3. Odstúpiť od tejto Zmluvy je oprávnený i Prevádzkovateľ a to v prípade porušenia týchto všeobecných podmienok zo strany registrovaného Záujemcu. Odstúpením od Zmluvy sa rozumie jednostranný právny úkon Prevádzkovateľa, ktorým ruší Konto Inzerenta alebo Objednávateľa. Objednávateľ v tomto prípade nemá nárok na vrátenie Ceny za vytvorenie Objednávky z dosiaľ nevyužitých objednaných služieb.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený Zmluvu kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. Zmluva v takom prípade zaniká nasledujúci pracovný deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 5. Zánikom Zmluvy sa Konto Inzerenta a Objednávateľa vždy zruší, ak ďalej nie je uvedené inak. Zánikom Zmluvy v dôsledku odstúpenia od Zmluvy Inzerentom alebo Objednávateľom kliknutím na tlačidlo „Deaktivovať konto“ sa Konto Inzerenta alebo Objednávateľa deaktivuje.
 6. Po zrušení Konta nie je možné Konto opäť obnoviť. Pre opätovné získanie prístupu k Službám Portálu acco.sk a ich použitiu cez Konto je preto potrebná nová Registrácia.
 7. Pri deaktivácii Konta je možné Konto opäť aktivovať úspešným prihlásením sa do tohto Konta. Po aktivácii deaktivovaného Konta Inzerenta je všetkým Inzerátom Inzerenta pridaným a uverejneným pred deaktiváciou Konta Inzerenta vypnutá viditeľnosť. Inzerent môže zapnúť viditeľnosť všetkých týchto Inzerátov alebo niektorých z nich vo svojom Konte na mieste na to určenom.
 8. Zánikom Zmluvy (t.j. zrušením Konta alebo deaktiváciou Konta):
  • uzavretej s Objednávateľom
   • dochádza k zrušeniu všetkých vytvorených Objednávok, pri ktorých k poskytnutiu objednanej služby ešte nedošlo a vráteniu Ceny za službu pri už zaplatených objednávkach online platbou na platobný účet.
  • uzavretej s Inzerentom dochádza
   • v prípade zrušenia Konta k odstráneniu všetkých Inzerátov pridaných Inzerentom,
   • v prípade deaktivácie Konta k vypnutiu viditeľnosti všetkých Inzerátov pridaných Inzerentom,
   • k zrušeniu všetkých Objednávok služby ponúkanej v odstránenom či zneviditeľnenom Inzeráte, ku ktorej poskytnutiu ešte nedošlo a dotknutým Objednávateľom sa vráti Cena za službu pri už zaplatených objednávkach online platbou na platobný účet.

ČASŤ ŠIESTA

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XVIII. Článok

Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2018.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky zmeniť sčasti alebo ako celok výlučne podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ o zmene Všeobecných podmienok informuje Záujemcu najmä zverejnením aktuálneho znenia Všeobecných podmienok na webovom sídle Prevádzkovateľa www.acco.sk, pričom zmeny Všeobecných podmienok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Dátum poslednej zmeny Všeobecných podmienok bude uvedený v záverečných ustanoveniach nových Všeobecných podmienok. V prípade, ak Záujemca so zmenenými Všeobecnými podmienkami nesúhlasí, Záujemca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a zároveň je povinný zdržať sa využívania Služieb Portálu acco.sk. Využívaním Služieb Portálu acco.sk po nadobudnutí účinnosti neskorších Všeobecných podmienok Záujemca vyjadruje svoj súhlas s nimi.
 3. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom sa riadia príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
 4. Na riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi stranami, teda medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom, je daná právomoc súdov Slovenskej Republiky.
 5. Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu, a to Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcii, so sídlom: Prievozská 32, Poštový priečinok 29, Bratislava 27, PSČ: 827 99, IČO: 17 331 927, ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu Záujemcu, ktorý nebol spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieval, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
logo sasy
Captcha