logo

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
 
I. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Lotario s. r. o., so sídlom 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 9, IČO: 50 257 137, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 110350/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 
Telefonický kontakt: +421908651113
E-mailový kontakt: info@acco.sk

II. Účel a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, heslo, telefónne číslo, na nasledujúce účely: 

a. Uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a klientom a plnenie povinností a záväzkov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy – registrácia klienta za účelom využívania elektronických služieb portálu acco.sk.
Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti (dopytu) klienta.

b. Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa v súvislosti so zmluvou či iným právnym vzťahom medzi Prevádzkovateľom a klientom (napr. obrana Prevádzkovateľa v prípade súdneho sporu).  
Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

c. Pre potreby účtovníctva, plnenie daňových a archivačných povinností Prevádzkovateľa. Poskytnutie súčinnosti orgánom štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní či súdu.  
Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
 
III. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov  

Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.
 
Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa môžu zabezpečovať prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. externí advokáti alebo spolupracujúci právnici, prípadne spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež audítori či účtovníci.
 
V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude Prevádzkovateľ v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvá na poskytnutie týchto osobných údajov.

IV. Prenos osobných údajov do tretej krajiny  

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k prenosu osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky.

V. Doba uchovávania osobných údajov  

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania spolupráce s Prevádzkovateľom. V zmysle zásady minimalizácie uchovávania bude uchovávanie osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Prevádzkovateľom.
 
Po ukončení zmluvnej spolupráce bude Prevádzkovateľ spracúvať len osobné údaje nevyhnutné
 • na plnenie si jeho zákonných povinností Prevádzkovateľa (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – spracúvanie počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dokumentácia týka),
 • na ochranu Prevádzkovateľa (napr. z dôvodu reklamácie alebo súdneho sporu počas plynutia premlčacej doby).

VI. Práva dotknutých osôb
 
Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania Prevádzkovateľom.

a. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 
Vystavenie prvej kópie podľa odseku vyššie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

c. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

d. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby
 • osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
e. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

f. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 
Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

g. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá písomným kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

VII. Spôsob uplatnenia práv dotknutých osôb
 
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:
 • doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenej v bode I. tejto informácie,
 • e-mailom na adresu info@acco.sk

VIII. Sťažnosť dotknutej osoby  

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

IX. Existencia automatického rozhodovania vrátane profilovania
 

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

logo sasy
Captcha